Mẫu Điều lệ Công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp 2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Là Gì? Đặc điểm Củ

Mẫu Điều lệ Công ty TNHH theo quy định mới nhất

Mẫu điều lệ công ty TNHH theo quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­­­
ĐIỀU LỆ  

CÔNG TY TNHH ABC

Bản điều lệ Công ty TNHH ABC được chủ sở hữu thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, gồm các điều, khoản như sau:

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm

        1. Công ty là một pháp nhân độc lập và có tư cách pháp nhân theo Luật pháp Việt Nam. Tất cả hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi Luật pháp Việt Nam và theo các quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ này và bất kỳ giấy phép hoặc cấp phép của Cơ quan Nhà nước, cần thiết cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

        2. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp

Điều 2. Tên Doanh nghiệp

      Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH ABC

      Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ABC COMPANY LIMITED  

      Tên công ty viết tắt (nếu có): ABC, LTD

Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện

      Địa chỉ trụ sở chính:

      Địa chỉ chi nhánh:

      Địa chỉ văn phòng đại diện:

Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính
       

Điều 5. Người đại diện theo pháp luật

      Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật, chức danh: Giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

      2. Thông tin của người đại diện theo pháp luật:
     
      3. Trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật:
– Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty;
– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;
– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty;

Quý khách tải bản Điều lệ Công ty TNHH đầy đủ TẠI ĐÂY

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *