Mẫu Hợp đồng cho thuê công trình xây dựng có sẵn mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê công trình xây dựng có sẵn được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Cho Thue Cong Trinh Xay Dung Theo Quy Dnh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng cho thuê công trình xây dựng theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng cho thuê công trình xây dựng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN

Số…….. /HĐ

  • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ Nghị định số: …../2015/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
  • Các căn cứ pháp lý khác;

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

– Tên doanh nghiệp ……… ……… …………. …………. …………. …………. …………. …… 

– Địa chỉ: ……… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …… 

– Mã số doanh nghiệp: …….. …………. …………. …………. …………. …………. ………..

– Người đại diện: … …… ……… ……. Chức vụ: …… ………. …………… ………. …..

– Số điện thoại : ……. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………… ….. .

– Số tài khoản (nếu có): ……… …………… …. Tại ngân hàng: …… …. ……… …….. …..

II. BÊN THUÊ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

 Tên doanh nghiệp ……… ……… …………. …………. …………. …………. …………. …… 

– Địa chỉ: ……… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …… 

– Mã số doanh nghiệp: …….. …………. …………. …………. …………. …………. ………..

– Người đại diện: … …… ……… ……. Chức vụ: …… ………. …………… ………. …..

– Số điện thoại : ……. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………… ….. .

– Số tài khoản (nếu có): ……… …………… …. Tại ngân hàng: …… …. ……… …….. …..

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng với các nội dung sau đây:

Điều 1. Các thông tin về  công trình xây dựng cho thuê

1. Loại nhà, công trình xây dựng: ……. ……… …………… …………… ….. ……. ……. ……. . 

2. Vị trí, địa điểm nhà, công trình xây dựng: ….. ……… ……….. ……….. ……….. ……… …

3. Hiện trạng về chất lượng nhà, công trình: …… ………. ………… ………… …. …….. ……. 

4. Diện tích của nhà, công trình xây dựng cho thuê

– Tổng diện tích sàn xây dựng cho thuê: …… …….m2

– Tổng diện tích sử dụng đất: …………m2, trong đó:

Sử dụng riêng: ………..m2;

Sử dụng chung (nếu có): ………..m2

5. Trang thiết bị kèm theo: …………. …………. ………… ………… ………… ………… …….. …

Điều 2. Giá cho thuê 

1. Giá cho thuê là …… …… ……… ……… ……… … …………… ….. ………… … …… ……. Việt Nam đồng/tháng (hoặc Việt Nam đồng/năm).

(Bằng chữ: ……… …….. ………. ………. …………………….. …………… ……… ….. …….. ).

Giá cho thuê này đã bao gồm: Chi phí bảo trì, quản lý vận hành nhà, công trình xây dựng và các khoản thuế mà Bên cho thuê phải nộp cho Nhà nước theo quy định ……… (do các bên thỏa thuận).

2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan cung cấp dịch vụ khác.

3. Các thỏa thuận khác ……. ………. ………… ………… ………… ………… … ……… ….. …. 

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán

1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng) …… …….. ……….. …………… …………. …………. …………. ……… ……… ………….. ………

2. Thời hạn thực hiện thanh toán: ……. ………. ……….. ………… …………. ……… …….. ……… ……..

Điều 4. Thời hạn cho thuê, thời điểm giao, nhận và hồ sơ kèm theo

1. Thời hạn cho thuê: …….. …………… ……….. …. ….. ………. ….

2. Thời điểm giao nhận nhà: Ngày …… tháng ……. năm ……………..

3. Hồ sơ kèm theo: ……….. ………… …………. …………. …………. …………… …………. …… ………..

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

1. Quyền của bên cho thuê (theo Điều 26 của Luật Kinh doanh bất động sản):

a) Yêu cầu bên thuê nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này;

c) Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng hiện trạng đã liệt kê tại Điều 1 của Hợp đồng này;

d) Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên thuê gây ra;

đ) Cải tạo, nâng cấp tài sản thuê khi được bên thuê đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên thuê;

e) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 của Luật Kinh doanh bất động sản;

g) Yêu cầu bên thuê giao lại tài sản thuê khi hết thời hạn thuê;

h) Các quyền khác do các bên thỏa thuận (nhưng không được trái các quy định pháp luật và đạo đức xã hội)

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê (theo Điều 27 của Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Giao tài sản thuê cho bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế tại Điều 1 của Hợp đồng này;

b) Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định tài sản thuê trong thời hạn thuê;

c) Bảo trì, sửa chữa tài sản thuê theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường;

d) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng;

đ) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

e) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

g) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận ………… ………….. ………….. ……… …… …..

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

1. Quyền của bên thuê (theo Điều 28 của Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo đúng hiện trạng đã liệt kê tại Điều 1 của Hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng;

c) Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

d) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

đ) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu;

e) Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra;

g) Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra;

h) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Luật Kinh doanh bất động sản;

i) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận ………. …………. …………….. ………. …….. …..

2. Nghĩa vụ của Bên thuê (theo Điều 29 của Luật Kinh doanh bất động sản)

a) Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế đã liệt kê tại Điều 1 và các thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Thanh toán đủ tiền thuê nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 và Điều 4 của Hợp đồng này;

c) Sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng mục đích và sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra;

d) Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng (Điều 4);

đ) Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê;

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận ……….. ………… ………… ………… … …… .

Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1. Trách nhiệm của bên cho thuê khi vi phạm hợp đồng ………. …………. ………. ….. ……

2. Trách nhiệm của bên thuê khi vi phạm hợp đồng ….. ……….. ………. …… ……….. ….

3. Các trường hợp bất khả kháng: Bên thuê hoặc Bên cho thuê không bị coi là vi phạm hợp đồng và không bị phạt hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện các nghĩa vụ được các bên thỏa thuận trong hợp đồng này do có sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự thay đổi quy định pháp luật và các trường hợp khác mà không phải do lỗi của các Bên gây ra.

4. Các thỏa thuận khác: …………. …………. …………. …………. ………. …………. …….  

Điều 8. Phạt vi phạm hợp đồng

Do các bên thỏa thuận: ……… ………. ………. …………. …………. …………. …………. ………

Điều 9. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng và các biện pháp xử lý

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

– ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ….. ……. ………. .. 
– …….. ………… …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …..

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

– ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………  
– …………. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……..

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng: ……. …………… …………… …. ……….. ….. …

4. Các thỏa thuận khác: ………. …………. …………. …………. …………. …………. …….

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày … … (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp cá nhân cho thuê nhà, công trình xây dựng có thời hạn từ 06 tháng trở lên).
2. Hợp đồng này được lập thành …. bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …. bản,…. và …. bản lưu tại cơ quan thuế./.

BÊN CHO THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ người ký và đóng dấu)

2. Một số lưu ý cho các bên

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai 2013, Hợp đồng cho thuê công trình xây dựng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên về hình thức phải được lập thành văn bản có chữ ký đầy đủ của các bên.

Mẫu Hợp đồng cho công trình xây dựng trên đây được soạn thảo theo các quy định mới nhất của Luật Đất đai và có đầy đủ các nội dung theo quy định.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho mượn nhà ở chuẩn công chứng

Mẫu Hợp đồng cho thuê công trình xây dựng mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *