Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Vì tính chất phức tạp của Hợp đồng chuyển nhượng dự án, Chúng tôi chỉ cung cấp các điều khoản cơ bản của khung hợp đồng chuyển nhượng dự án. Nội dung cụ thể của hợp đồng sẽ tuỳ thuộc vào từng dự án và sự thoả thuận của các bên tham gia giao dịch.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Chuyen Nhuong Du An Bat Dong San Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Số…….. /HĐ

  • Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ Nghị định số: …../2015/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
  • Các căn cứ pháp lý khác;

Hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN (BÊN A):

– Tên doanh nghiệp ……… ……… …………. …………. …………. …………. …………. …… 

– Địa chỉ: ……… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …… 

– Mã số doanh nghiệp: …….. …………. …………. …………. …………. …………. ………..

– Người đại diện: … …… ……… ……. Chức vụ: …… ………. …………… ………. …..

– Số điện thoại : ……. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………… ….. .

– Số tài khoản (nếu có): ……… …………… …. Tại ngân hàng: …… …. ……… …….. …..

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯƠNG (BÊN B):

– Tên doanh nghiệp ……… ……… …………. …………. …………. …………. …………. …… 

– Địa chỉ: ……… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …… 

– Mã số doanh nghiệp: …….. …………. …………. …………. …………. …………. ………..

– Người đại diện: … …… ……… ……. Chức vụ: …… ………. …………… ………. …..

– Số điện thoại : ……. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………… ….. .

– Số tài khoản (nếu có): ……… …………… …. Tại ngân hàng: …… …. ……… …….. …..

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án) …. ……… …… ….. với các nội dung sau:

Điều 1. Thông tin cơ bản về dự án đã được phê duyệt

Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt (một phần dự án) gồm:

– Tên dự án: ………….. …………. …………. …………. …………. …………. …………. ………. ……. 

– Diện tích đất: ………… ………… ………… ………… ………….. ………….. ………….. …. … .. .

– Nội dung về quy hoạch sử dụng đất: ……. …….. ………… …………. …………. …. …….. ….

– Nội dung về quy hoạch xây dựng: …….. …………… …………… …………… …………… ………… …

– Nội dung về công trình xây dựng (tổng diện tích sàn, diện tích sàn nhà: …… …….. ………….. )

– Tổng mức đầu tư: …….. ……………… ……………… ……………… ……………… ………….

– Tiến độ dự án: ……… …………. ……………… ……………… ……………… ……………… ……… ……

– Nguồn vốn: ………. …………….. ……………… ……………… ……………… ……………… ……. …… .

– Các nội dung khác: ……….. …………. …………. …………. …………. …………. ………. …..

(Nếu chuyển nhượng một phần dự án cần thêm mục 2 về số liệu của phần dự án chuyển nhượng tương tự như trên).

Điều 2. Thông tin chi tiết về kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)

– Về giải phóng mặt bằng: ……… ………….. ………….. ………….. …………… …………….. …… …….

– Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật: ……….. …………. …………. …………. …………. ……….. ……. .

– Về xây dựng công trình: ……….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……… ……..

– Thông tin khác: ………….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….. ……………

Điều 3. Giá chuyển nhượng

Điều 4. Phương thức và thời hạn thanh toán

1. Phương thức thanh toán: bằng (chuyển khoản hoặc hình thức khác) ……… ……….. ………… ………….. ………………. ………………. ………………. ……………….. ……

2. Thời hạn thanh toán:

– Trả lần đầu là: …… ………. đồng vào ngày …… ./……. /….. ………… ……………. .. ………..

– Trả tiếp theo là: ……… ……… ….. đồng vào ngày ……/……/ ……. …………… ……. ….. …

– Các quy định khác do hai bên thỏa thuận: …………. …………. …………. …………. ……… …… ….

Điều 5. Thời hạn bàn giao và nhận dự án (hoặc phần dự án)

1. Cách thức bàn giao: Bàn giao trên hồ sơ hoặc phần nhận dự án, bàn giao trên thực địa: .. …………… …………. …….. 

2. Thời gian bàn giao: ………….. …………………. …………………….. …………… …….. ……

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

1. Quyền của Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng có các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các quyền sau:
a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đủ tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;
b) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;
c) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận: ………. …………….. …………….. ……………. ……. …….

2. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các nghĩa vụ sau:
a) Bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi thường thiệt hại;
b) Bảo vệ, quản lý toàn bộ dự án trong thời gian chưa bàn giao xong toàn bộ dự án cả về hồ sơ và trên thực địa;
c) Thông báo cho khách hàng và các bên có liên quan về việc chuyển nhượng dự án;
d) Giải quyết dứt điểm những cam kết đã thỏa thuận với khách hàng trước khi chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm giải quyết không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng;
đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: …….. …………… ……………… …………. …… ……….

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng

1. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng có các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các quyền sau:
a) Nhận bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án hoặc phần dự án nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian quy định tại Hợp đồng này;
b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện tiếp dự án;
c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng về giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng sau khi đã nhận chuyển nhượng;
d) Các quyền lợi khác do hai bên thỏa thuận ……… …………….. …………….. …… ……….. ………

2. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng có các nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các nghĩa vụ sau:
a) Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng đã ghi trong Hợp đồng;
b) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và của khách hàng mà các bên đã thống nhất;
c) Tiếp nhận toàn bộ dự án, phần dự án tại thực địa và hồ sơ dự án đúng thời hạn đã thỏa thuận;
d) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng …);
đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận: ……….. …………………… ………………… ……. ……..

Điều 8. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất

(do các bên thỏa thuận)

Điều 9. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 10. Điều khoản về phạt vi phạm hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

(do các bên thỏa thuận)

Điều 12. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

(do các bên thỏa thuận)

Điều 13. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày … … (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp cá nhân cho thuê nhà, công trình xây dựng có thời hạn từ 06 tháng trở lên).

2. Hợp đồng này được lập thành …. bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …. bản,…. và …. bản lưu tại cơ quan thuế./.

BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi rõ chức vụ người ký và đóng dấu)

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng dự án trên đây được soạn thảo theo các quy định mới nhất của Luật Đất đai và có đầy đủ các nội dung theo quy định.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho mượn nhà ở chuẩn công chứng

Mẫu Hợp đồng cho thuê công trình xây dựng mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *