Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng một phần nhà ở mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng một phần nhà ở được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định của pháp luật mới nhất.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Chuyen Nhuong Mot Phan Nha O Theo Quy Dinh Moi Nhat

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng một phần nhà ở theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng một phần chuẩn công chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN NHÀ Ở

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ………………. ………………, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông /Bà : …………………. ………………….. ………………………… …………… ……………. …….
Năm sinh : ……………. …………….. ………………… ………………… ………………… …… ………
Chứng minh nhân dân số : ……………. ………………… ……………….. ………. ……….. ……..
Ông /Bà : ….. …………….. …………………….. ………………… …………. …………. … ……………
Năm sinh : ……….. ……………………. ………………… …………………….. …………….. ………..
Chứng minh nhân dân số : ………. ………………. ………………… …………… ………… ………
Cùng thường trú :
(Đính kèm Giấy chứng nhận kết hôn)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông /Bà : ………… …………….. ………………….. ……………………. ……………… ………………
Năm sinh : ………………. ……………….. ………………… ………………… ………………… ………
Chứng minh nhân dân số : …………….. …………….. ………………… ……….. …………. …….
Ông /Bà : …………. ……………. ……………… ………………. ………………….. ……………. ……..
Năm sinh : ………………. ………………….. ……………………. ………………… ……….. …………
Chứng minh nhân dân số : ……………. …………………. …………………… …………… ………
Cùng thường trú :

Bằng hợp đồng này, Bên bán bán cho Bên mua một phần ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là một phần ngôi nhà số ……… ..đường… …….. .phường/xã …………  quận/huyện ………. ……… ……….. …..thành phố/tỉnh……………………………., có thực trạng như sau :

a. Nhà ở :

– Tổng diện tích sử dụng: …… ……… ……… …… ……… ………. m2
– Diện tích xây dựng: … ………… ……… ………… …………… …. m2
– Diện tích xây dựng của tầng trệt: … ……… …… …… ………… m2
– Kết cấu nhà: …… ………… ……… …………… ……… ……… …..
– Số tầng: …… ……… ……… ………… ………… ………… ……….

b. Đất ở:

– Thửa đất số: …… …………… ……… ……… ……… ……… ……..
– Tờ bản đồ số: ……… ……… ………… ……… ……… ……… ……
– Diện tích: … ………… ……… ………… ……… ……… ………. m2
– Hình thức sử dụng riêng: ……… ………… ……… …… ……. m2

c. Các thực trạng khác: (phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán một phần ngôi nhà nêu trên là: …… …… ……… ….(bằng chữ:  …… ……… …….. .……… …).

2. Bên mua thanh toán một lần cho bên bán bằng đồng Việt Nam .

3. Bên mua giao và Bên bán nhận đủ số tiền mua bán căn nhà nêu trên. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Giao nhận nhà

Bên bán giao và bên mua nhận phần ngôi nhà đúng như thực trạng nêu trên vào ngày . …. ….. tháng …… …… năm ……. ……..; trong thời hạn chưa giao nhà, bên bán có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà đó.

Điều 4. Việc nộp thuế và lệ phí

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán phần ngôi nhà gồm: thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trứơc bạ và lệ phí công chứng do bên mua chịu trách nhiệm nộp.

Điều 5. Đăng ký quyền sở hữu nhà

1. Bên mua có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với ngôi nhà nêu trên tại ……… ……… ………… ………… ………… ………… ……… ……… ………  …………… ……… ……… …..

Bên bán phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bên mua hoàn thành thủ tục đăng ký trước bạ sang tên tại ……… ………… ………… ………… ………… ………… …… ……… ……… ……… ………… ……… ………

2. Quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên được chuyển cho Bên mua, kể từ thời điểm Bên mua thực hiện xong việc đăng ký trước bạ sang tên tại

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành, thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Các thỏa thuận khác

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để thực hiện. (10)

Điều 8. Cam kết của các bên

Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên bán cam kết:

a. Phần ngôi nhà nêu trên:

– Thuộc quyền sở hữu của Bên bán;
– Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;
– Không bị thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;
– Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.
b. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (11) nêu trên là bản chính;
c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận với Bên mua đã ghi trong hợp đồng này.

2. Bên mua cam kết:

a. Đã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả các giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý mua và không có khiếu nại gì về việc công chứng hợp đồng này;
b. Thực hiện đúng và đầy đủ những thoả thuận với Bên bán đã ghi trong hợp đồng này.
c. Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch bên mua cam kết chấp hành theo các quy định của Nhà nước.

3. Hai bên cùng cam kết:

a. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;
b. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” (12) số……………………..………ngày …….tháng………năm…….. do……………………………………….cấp cho Ông ………………… và vợ là Bà……………………………..
để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu;
c. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

Điều 9. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng hoặc chứng thực này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này , đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có…….trang, các bản đều giống nhau. Bên bán giữ 01 bản, Bên mua giữ 01 bản và 01 bản lưu tại ………………………

BÊN A

                (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai 2013, Hợp đồng chuyển nhượng một phần nhà ở bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Về hình thức phải được lập thành văn bản có chữ ký đầy đủ của các bên.

Sau khi thực hiện giao dịch, trong vòng 30 ngày Các bên phải tiến hành đăng ký biến động đất đai tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện/ quận để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính do chậm đăng ký.

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng một phần nhà ở trên đây được soạn thảo theo các quy định mới nhất của Luật Đất đai và có đầy đủ các nội dung theo quy định.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng một phần nhà ở mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu hợp đồng cho mượn nhà ở chuẩn công chứng

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *