Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm GDCK mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Dai Ly Ban Dau Gia Co Phan Tai Trung Tam Giao Dich Chung Khoan Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN TẠI
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Số:. …. ….. /. …….. ….

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ………………. ………………, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN A: TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Mã số doanh nghiệp : …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày …., thay đổi lần thứ chín ngày …… .……… ……… …… … … ………

Địa chỉ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … . ……….. ………..

Điện thoại : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ……….. ………

Được đại diện bởi : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … . …………..

Chức vụ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ………….. ……..

Tài khoản ngân hàng : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … .

Theo giấy Giấy Ủy quyền số …… …. ngày …… … ….. của Tổng Giám đốc Công ty …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … .(nếu có).

BÊN B: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ)

Mã số doanh nghiệp : …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày …., thay đổi lần thứ chín ngày …… .……… ……… …… … … ………

Địa chỉ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … . ……….. ………..

Điện thoại : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ……….. ………

Được đại diện bởi : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … . …………..

Chức vụ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ………….. ……..

Tài khoản ngân hàng : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … .

Theo giấy Giấy Ủy quyền số …… …. ngày …… … ….. của Tổng Giám đốc Công ty …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … .(nếu có).

Sau khi bàn bạc hai bên nhất trí cùng ký kết hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần với nội dung và các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Đối tượng của hợp đồng là dịch vụ tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiêp
…… …………… ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… … …………… ………… ……… ………… …………… …… …… ………

1.2. Nội dung thực hiện dịch vụ bán đấu giá cổ phần bao gồm:

Tổ chức thực hiện đợt bán đấu giá theo quy định tại ……. ……… …………… .; Quy trình bán đấu giá cổ phần qua Trung tâm GDCK ban hành kèm theo Quyết định số ……. ……. ./QĐ-UBCKNN của Chủ tịch UBCKNN ngày ….. tháng …… năm ……. và Quy chế đấu giá bán cổ phần;

ĐIỀU 2: THÔNG TIN CỔ PHẦN CHÀO BÁN

2.1. Tên cổ phần: …… …… ……………… ……… ……… …… …. …. ……… ……

2.2. Loại cổ phần: ……… …… …. ………. …… ……… …… …. …. ……… ……

2.3. Mệnh giá mỗi cổ phần: ……… …… …. …. ……… …… ……… ………. ………

2.4. Số lượng cổ phần chào bán: ……… …… …. …. ……… …… …….. ………. …..

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Đại lý đấu giá được nhận phí cố định và phí tăng thêm:

– Mức phí cố định: 1.000.000đ/cuộc đấu giá

– Mức phí tăng thêm: tỷ lệ với khối lượng cổ phần đăng ký qua đại lý.

Cụ thể:

Phí tăng thêm của đại lý=Tổng phí tăng thêm của các đại lý đấu giá x (Tổng khối lượng cổ phần đăng ký qua đại lý/Tổng khối lượng cổ phần đăng ký của các đại lý)

Tổng phí tăng thêm của các đại lý=Chi phí tổ chức đấu giá TTGDCK nhận được từ doanh nghiệp trừ (-) Chi phí thực hiện các công việc liên quan tới cuộc đấu giá tại TTGDCK (tối thiểu 15 triệu) trừ (-) Tổng phí cố định phải trả cho các đại lý.

3.2 Điều kiện thanh toán: Bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho bên B trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá;

3.3 Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của đại lý.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1 Chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật để cung cấp dịch vụ đấu giá, tổ chức đấu giá và đưa ra kết quả đấu giá;

4.2 Chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong những trường hợp do lỗi của TTGDCK;

4.3 Cung cấp cho đại lý đấu giá hồ sơ công bố thông tin của doanh nghiệp đấu giá (01 bản cứng và bản mềm).

4.4 Xử lý việc khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) liên quan đến hoạt động đấu giá trong phạm vi thẩm quyền;

4.5 Gửi cho bên B thông báo kết quả đấu giá của nhà đầu tư, bản tổng hợp danh sách các nhà đầu tư trúng giá, các nhà đầu tư được hoàn trả tiền cọc, các nhà đầu tư vi phạm quy chế và tổng số tiền cọc được hoàn trả của các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá qua đại lý theo đúng thời gian quy định tại Quy chế đấu giá.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B (ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ)

5.1 Thực hiện tham gia làm đại lý đấu giá theo sự phân công của bên A.

5.2 Thực hiện việc công bố thông tin trên Web, yết thị tại trụ sở, chi nhánh có thực hiện nhận đăng ký;

5.3 Cung cấp hồ sơ công bố thông tin của doanh nghiệp đấu giá cho nhà đầu tư theo tài liệu đã được TTGDCK cung cấp;

5.4 Nhận tiền đặt cọc, hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá và các giấy tờ khác (nếu có) của nhà đầu tư;

5.5 Nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá của TTGDCK theo đúng thời gian quy định tại Quy chế đấu giá;

5.6 Gửi thông báo xác nhận về tổng số nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá và tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua cho TTGDCK sau 01 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng;

5.7 Chuyển tiền đặt cọc và Danh sách nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá (kèm theo đơn đăng ký) cho TTGDCK chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá.

5.8 Nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư bỏ tại hòm phiếu của Công ty và bàn giao lại cho TTGDCK theo đúng thời gian quy định tại Quy chế đấu giá.

5.9 Bảo mật và không được tiết lộ các thông tin về đăng ký đấu giá, giá đặt mua và những thông tin mật khác (nếu có) của nhà đầu tư cho những tổ chức, cá nhân không có liên quan;

5.10 Chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà đầu tư trong trường hợp đại lý chậm trễ trong việc gửi phiếu tham gia đấu giá đến TTGDCK hoặc phiếu tham gia đấu giá của nhà đầu tư bị thất lạc tại hòm phiếu của đại lý hoặc trong những truờng hợp khác do lỗi của đại lý;

5.11 Chịu trách nhiệm xử lý với bưu điện trong trường hợp nhà đầu tư gửi phiếu tham gia đấu giá đến đại lý qua bưu điện nhưng phiếu bị thất lạc hoặc chậm trễ do lỗi của bưu điện;

5.12 Chuyển tiền thanh toán mua cổ phần và Danh sách nhà đầu tư trúng giá nộp tiền mua cổ phần cho TTGDCK chậm nhất là 01 ngày làm việc sau ngày kết thúc thanh toán;

5.11 Chịu trách nhiệm gửi thông báo kết quả cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá tại đại lý.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau bằng văn bản và cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết;

6.2. Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết bằng thương lượng, hoà giải. Trường hợp các bên không giải quyết được bằng hoà giải, thì một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết các tranh chấp tại Toà án.

Quyết định của Toà án được coi là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các bên.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

7.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc kể từ ngày hai bên ký Biên bản thanh lý hợp đồng;

7.2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này phải được sự đồng ý, thống nhất của các bên bằng văn bản;

7.3. Các phụ lục được ký kết giữa hai bên là bộ phận gắn liền với bản hợp đồng này;

7.4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

BÊN THUÊ ĐẠI LÝ 
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

BÊN NHẬN ĐẠI LÝ
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *