Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở mới nhất

Mẫu Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Hop Dong Chuyen Nhuong Hop Dong Mua Ban Nha O Theo Quy Dinh Moi Nhat Hangluatlalegal

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định mới nhất

1. Mẫu Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ………………. ………………, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (BÊN A):

Ông /Bà : …………………. ………………….. ………………………… …………… ……………. …….
Năm sinh : ……………. …………….. ………………… ………………… ………………… …… ………
Chứng minh nhân dân số : ……………. ………………… ……………….. ………. ……….. ……..
Ông /Bà : ….. …………….. …………………….. ………………… …………. …………. … ……………
Năm sinh : ……….. ……………………. ………………… …………………….. …………….. ………..
Chứng minh nhân dân số : ………. ………………. ………………… …………… ………… ………
Cùng thường trú :
(Đính kèm Giấy chứng nhận kết hôn)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (BÊN B):

Ông /Bà : ………… …………….. ………………….. ……………………. ……………… ………………
Năm sinh : ………………. ……………….. ………………… ………………… ………………… ………
Chứng minh nhân dân số : …………….. …………….. ………………… ……….. …………. …….
Ông /Bà : …………. ……………. ……………… ………………. ………………….. ……………. ……..
Năm sinh : ………………. ………………….. ……………………. ………………… ……….. …………
Chứng minh nhân dân số : ……………. …………………. …………………… …………… ………
Cùng thường trú :

Hai bên thoả thuận và đồng ý ký kết Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua nhà ở này theo các quy định sau đây: 

Điều 1: Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng mua bán nhà ở với các nội dung như sau:

1. Tên, số hợp đồng, ngày ký (hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi) ……. ………. ………. ………. …. ……. ……. …….. ……. …… …….. ………… …… ……. ……….. ..

2. Bên bán nhà ở: Công ty ….. …….. ………. …………. …………. …….. ….. …… … 

3. Loại nhà ở: ….. ……. …… …… ….. ………. ………. …….. …….. , tổng DT sàn XD là. . ……. …….. ……. ….. m2;

4. Địa chỉ nhà ở: ……. ……… ………… ………… ………… ………… ………… ….. ……. ..

5. Giá bán …… …… …… …… đ (bằng chữ: …………. ………… ………… ………… ..  ….. … …………  …… ……….. ..)

6. Số tiền Bên A đã nộp trước cho bên bán: …….. ……….. ……….. ….. ……  …..  .

7. Thời hạn nộp tiền mua bán các đợt tiếp theo ……. ……. …… …… …… …… .. ….. . 

8. Thời hạn giao nhận nhà ở: ….. ……. …….. …….. …….. …….. …….. …….. … ….. ….. .. 

Điều 2: Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo

1. Hợp đồng mua bán nhà ở ký với công ty …….. …….. …….. …….. …….. … ….. .. . .. 

2. Các biên lai nộp tiền mua bán nhà ở cho công ty ……. ……. ……. ……. .. ……. ….. 

3. Các giấy tờ khác:  ……… ……… ……… ……… ……… ………… ……. ……. …… ….. ….. 

4. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này: ……. ……. … …. ….. …. .. 

Điều 3: Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền chuyển nhượng hợp đồng

1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là: ……. ……. ……. ………. ………….. ….. …đ
(Bằng chữ: …..  … ……… ………… ………. …….. ….. )

Giá chuyển nhượng này đã bao gồm:

– Khoản tiền mà Bên A đã trả cho bên bán nhà ở (công ty … ……. ………. ….. ) theo hoá đơn (phiếu thu) là: …….. ……. ……. …đ (bằng chữ ……… …………. …. ……. ……… ………. ), bằng……..% giá trị hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với công ty.

– Các khoản tiền khác mà Bên A đã chi trả (có hoá đơn, phiếu thu kèm theo): ….. …….. ….. đ (bằng chữ. ………. ……… …. …….. ………. )

– Khoản tiền chênh lệch Bên B phải trả thêm cho Bên A ngòai hai khoản tiền nêu trên là:… …….. …….. ….. .. .đ (bằng chữ:… …… ……  …………. … …. ……. ….)

2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền Việt Nam, (trả qua tài khoản của bên A hoặc trả bằng tiền mặt…. ………….. ….. … …….. ……… ……. ………… ..)

3. Thời hạn thanh toán: ………. ………. ………. ………. ………. ……….. ….. ……. …..

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều 2 của văn bản này;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng mua bán nhà ở quy định tại Điều 1 của văn bản này là không thuộc diện có tranh chấp, chưa chuyển nhượng cho người khác,…….. …;

c) Giao hợp đồng mua bán nhà ở (và văn bản chuyển nhượng hợp đồng nếu chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi), các giấy tờ có liên quan đến nhà ở cho Bên B theo thoả thuận;

d) Cùng với với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận tại công ty ……. …… …..;

đ) Nộp thuế thu nhập, các nghĩa vụ tài chính khác mà pháp luật quy định thuộc trách nhiệm của Bên A phải nộp và cung cấp cho Bên B biên lai đã nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định;

e) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với công ty ………. ………… … kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được công ty …… ………… … ……….  xác nhận;

g) Nộp phạt vi phạm theo thoả thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại;

h) Các thoả thuận khác (như phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại…):.. ………. … …….. ……….  ……….. ….. .

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho Bên A theo đúng thoả thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận);

b) Tiếp nhận hợp đồng mua bán nhà ở (và văn bản chuyển nhượng hợp đồng nếu chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi), các giấy tờ có liên quan đến nhà ở theo thoả thuận;

c) Được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với công ty……… ……. ……. ……. …………. …. được coi như bên mua nhà ở) kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được công ty ….. … …………. …….. … . xác nhận;

d) Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận tại công ty …..  ……. ……. vào văn bản này;

đ) Nộp bản sao biên lai thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng hợp đồng cho công ty … ………. …..

e) Nộp phạt vi phạm theo thoả thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A gây thiệt hại;

g) Các thoả thuận khác (như Bên B nộp thuế thu nhập thay cho Bên A; phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại……). ……. …………

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Hiệu lực và thời hạn thực hiện hợp đồng

Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ ngày được công ty ……. …….. xác nhận. Văn bản này được lập thành 05 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 01 bản lưu tại công ty ……. …….. …….. ..

BÊN A

   (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định của Luật Đất đai mới nhất với đầy đủ các nội dung quy định.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *