Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định của pháp luật mới nhất.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Bao Lanh Bang Quyen Su Dung Dat Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH
BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
HỢP ĐỒNG SỐ: …………………/BL

……….., ngày……tháng……năm……

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ………………………………., Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

1. Bên bảo lãnh:

– Ông (bà): ……… ……… ………… ………… …. Chức vụ: … ………… …………… 
– Số CMND: …… ………… …… ………… ……. . cấp ngày …./ …./ …., tại …… ……

– Điện thoại: … ………… ………… …. Fax: …… ……… ……… ……… ………
– Số tài khoản: …… …………… ……. tại  … …… ……… ………  …….

2. Bên nhận bảo lãnh:

– Ông (bà): ……… ……… ………… ………… …. Chức vụ: … ………… …………… 
– Số CMND: …… ………… …… ………… ……. . cấp ngày …./ …./ …., tại …… ……

– Điện thoại: … ………… ………… …. Fax: …… ……… ……… ……… ………
– Số tài khoản: …… …………… ……. tại  … …… ……… ………  …….

3. Bên được bảo lãnh:

– Ông (bà): ……… ……… ………… ………… …. Chức vụ: … ………… …………… 
– Số CMND: …… ………… …… ………… ……. . cấp ngày …./ …./ …., tại …… ……

– Điện thoại: … ………… ………… …. Fax: …… ……… ……… ……… ………
– Số tài khoản: …… …………… ……. tại  … …… ……… ………  …….

4.Tài sản bảo lãnh:

4.1. Thửa đất bảo lãnh (nếu có)

– Diện tích đất bảo lãnh:……………………………m2 (Bằng chữ: … ………… m2)
– Loại đất: …………………………………………………………………………
– Thửa số: ………………………………………………………………………
– Tờ bản đồ số: …………………………………………..
– Thời hạn sử dụng đất còn lại:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………………………do: ……….cấp ngày..…tháng…….năm…..

4.2.Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

– Loại tài sản: ……………………………….
– Địa chỉ nơi có tài sản: …………………………………………….
– Diện tích: ……………….m2 (Bằng chữ: ……………………………………m2)
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu số: ………….cơ quan cấp ngày……..tháng………năm………….

5. Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn như sau:

5.1.Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh

– Quyền được sử dụng trong thời hạn bảo lãnh.
– Quyền được nhận tiền vay từ bên nhận bảo lãnh quyền sử dụng đất theo hợp đồng vay.
– Trong thời hạn bảo lãnh nếu không được sự đồng ý của bên nhận bảo lãnh thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục đích sử dụng đất.
– Không hủy hoại hoặc làm giảm giá trị của thửa đất đã bảo lãnh trong thời hạn bảo lãnh.
– Thanh toán tiền vay đúng hạn, đúng phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng vay.
– Thực hiện các nghĩa vụ khác mà các bên đã thỏa thuận.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh

– Quyền yêu cầu bên bảo lãnh giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bảo lãnh (nếu có).
– Quyền kiểm tra, yêu cầu bên bảo lãnh quyền sử dụng đất thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng vay.
– Trả lại giấy tờ cho bên bảo lãnh khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng này.
– Thực hiện các nghĩa vụ khác mà các bên đã thỏa thuận.

5.3. Quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh

– Được nhận đủ số tiền theo hợp đồng vay.
– Thực hiện các nghĩa vụ mà các bên đã thỏa thuận

5.4. Các bên thỏa thuận phương thức xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã bảo lãnh

Xử lý quyền sử dụng đất tài sản đã bảo lãnh để thu hồi nợ theo hợp đồng này.
Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản đã bảo lãnh để thu hồi nợ, thì bên nhận bảo lãnh có quyền sử lý theo quy định của pháp luật.

5.5. Thỏa thuận về đăng ký, xóa đăng ký bảo lãnh

Các bên thỏa thuận về bên thực hiện đăng ký, xóa bảo lãnh tại cơ quan có thẩm quyền.

5.6. Các thỏa thuận khác ………… …………. ……………. ………..

5.7. Cam kết của các bên

a) Bên bảo lãnh cam kết rằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đem bảo lãnh là hợp pháp và không có tranh chấp.
b) Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
c) Bên nào không thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
d) Hợp đồng này lập tại: …………………… ngày ……… tháng ……… năm ………. thành………bản và có giá trị như nhau.
đ) Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại mục II hợp đồng này xác nhận hoặc chứng thực.

BÊN BẢO LÃNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN BẢO LÃNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân phường( xã, thị trấn) nơi có đất bảo lãnh:

1. Về giấy tờ sử dụng đất: ………… …………… …………… …………… …………… ……… …

2. Về hiện trạng thửa đất: ……… ……… ……… ………………… …… ……… ……………… …… ……… ………

2.1. Chủ sử dụng đất: ………… …………… ……… ……………… ……………… ………

2.2. Diện tích: ……… …………… ………… ………… …………… …………… ………… 

2.3. Loại đất: ………… ……… ………… …………… …………… ………… ……………

2.4. Thời gian sử dụng đất còn lại: ……… …………… ……………… ………… ……… ……

2.5. Thửa đất số: ……… ………… ………… ………… …………… …………… …………

2.6. Thuộc tờ bản đồ số: ……… …… ………… …………… …………… …………… …………

2.7. Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp: …… …………… ……………… ………

3. Thuộc trường hợp được bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất quy định tại điểm…….khoản……… Điều của Nghị định số ………… ngày …….. tháng ………. năm ………… của Chính phủ.

            ……………….,ngày……….tháng……..năm……….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

 (Ký, và ghi rõ chức danh, họ tên, đóng dấu)

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bắt buộc phải công chứng. Về hình thức, hợp đồng phải được lập thành văn bản có chữ ký của các bên.

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, có đầy đủ các nội dung theo quy định.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham vấn ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở công vụ mới nhất

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất 

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *