Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định của pháp luật mới nhất.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Cho Thue Mua Nha O Xa Hoi Theo Quy Dinh Moi Nhat

Mẫu hợp đồng cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI
Số …………/HĐ

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  • Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai;
  • căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;
  • Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
  • Căn cứ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng;
  • Căn cứ đơn đề nghị mua nhà ở xã hội của ông (bà)……..đề ngày … … tháng …… ..…năm  ……
  • Căn cứ ……. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……… ……… …… ….,

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ….. ………….. …….. ………., Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê mua):

Công ty hoặc chủ hộ đầu tư: …… … ………… ……  …… ……… ……. ……. .
Giấy chứng nhận đầu tư số:….  …..… …………. …….. ……… ………… .
Đại diện bởi Ông (Bà):……. ……… …….. … Chức vụ: ………… ………. ………. …
Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số……(nếu có).
Số CMND (hộ chiếu): ….. ………… . ……..cấp ngày: ….. /….. /……., tại …… … ..
Địa chỉ: …… ……………. ………………. …………. …………. …………. ………… …. ….
Điện thoại Công ty: ….. ……… ………….. ….. …. Fax: ………… …. ….. …….. ………
Số tài khoản:  ……. …… ………. ……… …….. tại Ngân hàng: ……….. ……. …… ….

BÊN THUÊ MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê mua):

Ông (bà): …….. ….. …. …… …………….. ……… …….. là đại diện cho các thành viên có tên trong phụ lục số 01 đính kèm theo hợp đồng này.
Số CMND (hộ chiếu): ……. ………. ……. …. cấp ngày ….. ./……. /….., tại ….. …..
Hộ khẩu thường trú: …….. ………… ………… ………… ………… ………… ……. ……
Địa chỉ liên hệ: ……. ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……..
Điện thoại: ….. …….. ……… ………  .. Fax (nếu có) …. ………. ……. ….. ….
Số tài khoản (nếu có): …. …… …….. ……… tại Ngân hàng: ……. …….. ……… …..

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng cho thuê mua nhà ở xã hội với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. CÁC THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở THUÊ MUA:

1. Loại nhà ở (căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ): … …… …… …… … …… …… 
2. Địa chỉ nhà ở:… … …… …………… ……………… ………………… ………… … 
3. Diện tích sử dụng … ………… …….. m2 (đối với căn hộ chung cư là diện tích thông thủy)
4. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung (nếu là căn hộ chung cư): … … ……… ….. ……. …… 
5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: … …… ……… ……… ………  ……  
6. Đặc Điểm về đất xây dựng : … …… ……… ……… ……… ……… … …… …… 

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đồng này)

ĐIỀU 2. GIÁ THUÊ MUA, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

1. Giá thuê mua nhà ở là …… ……… ……… ……… ……… …… . đồng
(Bằng chữ: … … … ……… ……… ……… ……… ……… ………… ).
Giá thuê mua này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT).
2. Kinh phí bảo trì 2% giá thuê mua căn hộ 66 là …… …… …… …… …… ……… đồng.
(Bằng chữ: … …… …… ………… ……… ………… ………… ………… …).
3. Tổng giá trị hợp đồng thuê mua …… ……… ……… ……… ……… ……….. đồng
(Bằng chữ: … … ………… …… ……… ……… …… ………… ……… ).
4. Phương thức thanh toán:
a) Tiền trả lần đầu ngay khi ký kết hợp đồng (bằng 20% hoặc nhiều hơn nhưng không quá 50% giá trị của nhà ở thuê mua) là: …… ……… ……… ……… …… ….. đồng.
(Bằng chữ: … …… ………… ……… ……… ……… ………… …).
b) Tiền thuê mua nhà ở phải trả hàng tháng: …… ……… ……… … …… đồng/01 tháng.
(Bằng chữ: … ……… ……… …………… …… ……… … ……… …).
c) Tiền thuê mua được trả bằng (ghi rõ là trả bằng tiền Việt Nam hoặc chuyển Khoản) qua … ……… …………………… …… ……… …… ……… …… 

Quý khách vui lòng bấm Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 3. THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở, THỜI HẠN CHO THUÊ MUA VÀ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

1. Thời Điểm giao nhận nhà ở là ngày …… … tháng … …… năm … …… (hoặc trong thời hạn … ……… …… … ngày (tháng) kể từ ngày ký kết hợp đồng.
2. Thời hạn cho thuê mua nhà ở là … ……… …. năm ( …… …… … tháng), kể từ ngày …. .tháng ….. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm …..
(Thời hạn thuê mua do các bên thỏa thuận nhưng tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê mua nhà ở).
3. Sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu Bên thuê mua nhà ở đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Bên cho thuê mua thì Bên cho thuê mua có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho Bên thuê mua.

ĐIỀU 4. BẢO HÀNH NHÀ Ở

1. Bên cho thuê mua có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở.
2. Bên thuê mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên cho thuê mua khi nhà ở có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn ………ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên thuê mua, Bên cho thuê mua có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định. Nếu Bên cho thuê mua chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên thuê mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường.
3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra.
4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên thuê mua.
5. Các thỏa thuận khác.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ MUA

Quý khách vui lòng bấm Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ MUA

Quý khách vui lòng bấm Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Quý khách vui lòng bấm Tải về để xem bản đầy đủ

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Hai Bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp vi phạm hợp đồng và trách nhiệm của mỗi Bên trong trường hợp vi phạm (thỏa thuận này phải phù hợp với quy định của pháp luật).

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.
2. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Các cam kết khác.

ĐIỀU 10. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

(Các thỏa thuận trong hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật).
1. … …… ……… ……… …… …….
2. …… …… ……  …… … …… …..

ĐIỀU 11. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… …… ……… ……… …………… ………… … …………
2. Hợp đồng này có thời hạn là …… năm và có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết. Hợp đồng này có …. trang được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cơ quan quản lý nhà ở để theo dõi, quản lý./.

BÊN THUÊ MUA 

                (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CHO THUÊ MUA

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội trên đây được soạn thảo theo các quy định mới nhất của Luật Đất đai và có đầy đủ các nội dung theo quy định. Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng một phần nhà ở mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu hợp đồng cho mượn nhà ở chuẩn công chứng

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *