Tình tiết giảm nhẹ người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên

Tình tiết giảm nhẹ người phạm tội là phụ nữ có thai dưới góc độ pháp luật

Tình tiết “người phạm tội là đủ 70 tuổi trở lên” là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm o khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015Tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên” là một quy định mang tính nhân văn của pháp luật hình sự.

Hiện nay chưa có văn bản cụ thể hướng dẫn về tình tiết này. Có một số Văn bản của TANDTC trước đây có thể áp dụng tương tự cho tình tiết này (còn hiệu lực), tuy nhiên có một sự vênh nhất định giữa các thuật ngữ pháp lý, điều này xuất phát từ thời gian ban hành khá xa nhau của các văn bản pháp luật.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam mới chỉ có khái niệm “Người cao tuổi” quy định Điều 2 Luật người cao tuổi năm 2009 đó là người từ 60 tuổi trở lên.

Tại Tiểu mục 2.4 Mục 2 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì “Người già” được xác định là người từ 70 tuổi trở lên.

Tại điểm a tiểu mục 4.1 Mục 4 Nghị quyết số 01/2007NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì “Người quá già yếu” được xác định là người từ 70 tuổi trở lên hoặc người từ 60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên đau ốm.

Tuy nhiên, khái niệm về “Người quá già yếu” là “người từ 60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên đau ốm” lại chưa thống nhất với khái niệm “Người già” theo Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 51 (tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự) và điểm i khoản 1 Điều 52 (tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự) BLHS thì không nhắc đến tình tiết “người già” hay “người già yếu” mà chỉ có tình tiết “người đủ 70 tuổi trở lên”.

Riêng đối với khái niệm “Người già yếu” quy định tại một số Điều luật của Bộ luật Hình sự vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.

Hình Dùng Chung Hai
# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *