Mẫu Hợp đồng liên kết giáo dục mới nhất

Mẫu Hợp đồng liên kết giáo dục, hợp đồng liên kết đào tạo được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Mỗi giao dịch liên kết giáo dục đều mang tính đặc thù và riêng biệt, điều này xuất phát từ nội dung hợp tác và sự thoả thuận của các bên trong hợp đồng không giống nhau. Do đó, trong phạm vi bài viết này, Hãng luật Alegal chỉ cung cấp cho quý vị bộ khung chính Hợp đồng liên kết giáo dục với các nội dung cơ bản và không thể thiếu.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Lien Ket Giao Duc Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng liên kết giáo dục theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng liên kết giáo dục mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT GIÁO DỤC
Số: ………/……..

  • Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/06/2019;
  • Căn cứ Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/09/2018 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại ……… ……… ……… ……… …….. ……… ……, chúng tôi gồm có:

A. Bên (các Bên) Việt Nam:

1. Tên cơ sở giáo dục, hoặc cá nhân ………… …………… ……… ………..

2. Đại diện được ủy quyền ………….. ……………………… ………… ……….

Chức vụ ………….. ………….. …………. …………. …………….. ………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính …………. ………………. ………………… ……………

Điện thoại …………… Telex/Fax ……………… E.mail………… ………….

4. Lĩnh vực đang hoạt động trong ngành giáo dục ………… ………….. ……….. …………… …….. ………. ……….. ……………… …………… …………….

5. Số giấy phép hay Quyết định thành lập …….. ……………….  ………………….. …………………….. …………………. ……………. ………… …………….

Do cơ quan nào cấp? ……………. ………….. ……………… …………………..
ngày…….. tháng…… năm…… cấp tại . …………………… …………………

Tài khoản mở tại Ngân hàng………………. Số tài khoản …… …………

B. Bên (các Bên) nước ngoài:

1. Tên cơ sở giáo dục hoặc cá nhân ………………… …………. ……………

2. Đại diện được ủy quyền ……… …………….. ………………… ……………..

Chức vụ ………………… Quốc tịch …………… …………………. ……………..

Số hộ chiếu ………………… ……… Thời hạn sử dụng …………… …………..

Nơi cấp ………….. ………………… …………………… ……………… …………….

Địa chỉ thường trú. ……………………… ………………. ………….. …………….

3. Trụ sở chính:

Điện thoại ……… Telex/Fax ………. E.mail ………………. Website:…….

4. Lĩnh vực đang hoạt động trong giáo dục: ……………….. ……………..

5. Số giấy phép hoặc quyết định thành lập …………… …………….. ……..

Do cơ quan nào cấp …….. …………… ……………. …………………. …………

Ngày……… tháng ……… năm ………… Cấp tại ……….. ………. ……………
……………….. ………………. ……………. ……………. ……………… ……………..

Tài khoản mở tại Ngân hàng: ……… ……… …………………. ………………
Số tài khoản: …………. …………… ………………………….. …………….. …….

Ghi chú: Nếu một hoặc cả hai Bên liên kết gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ theo các chi tiết nêu trên. Mỗi Bên sẽ chỉ định đại diện được ủy quyền của mình.

Cùng thỏa thuận ký Hợp đồng liên kết hoạt động trong giáo dục, đào tạo với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1. Mục tiêu liên kết trong lĩnh vực giáo dục

…………… …………… ………….. …………… …………… ………………. …………. …… …………..

(Nêu chi tiết nội dung và phạm vi liên kết trong giáo dục).

Điều 2. Nội dung hợp đồng

1. Địa điểm thực hiện:

2. Khả năng liên kết trong giáo dục. (Nêu cụ thể cấp bậc, ngành nghề, trình độ đào tạo…).

3. Kết quả đạt được trong liên kết. (Văn bằng, chứng chỉ) ………

4. Văn phòng điều hành của bên nước ngoài (nếu có):

– Địa chỉ:…

– Điện thoại ………….. Fax ………… Mail ………. Website ………..

Điều 3. Trách nhiệm của các Bên liên kết trong việc góp vốn để thực hiện Hợp đồng:

a) Bên (các Bên) Việt Nam góp …………… USD bằng …………… ĐVN

b) Bên (các Bên) nước ngoài góp …………. USD bằng …………… ĐVN.

Nếu vào thời điểm đóng góp thực tế những giá trị đóng góp thay đổi với giá trị hiện tại thì các bên liên kết phải thỏa thuận về những sửa đổi đó và báo cáo cơ quan cấp Giấy phép xem xét chuẩn y.

Trong trường hợp một bên không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ như đã thỏa thuận thì bên đó phải thông báo cho các bên kia biết lý do và những biện pháp xử lý trước……. ngày.

Thiệt hại thực tế do sự chậm trễ hay không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của một bên gây ra, sẽ được bồi thường theo thỏa thuận của các bên; trong trường hợp không thỏa thuận được thì sẽ do cơ quan xét xử quy định tại Điều 15 Hợp đồng này quyết định

Điều 4. Những trách nhiệm, nghĩa vụ khác của các Bên thực hiện Hợp đồng liên kết.

– Bên Việt Nam …………….. ………………. ……………… …………. ……………..

– Bên nước ngoài …………………… ……………….. …………. …………………….

Điều 5. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng liên kết, các Bên thỏa thuận cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra.

………….. …………….. …………….. ……………… ………….. ……………. ……. …… ……….

(Cần nêu rõ cơ chế giám sát; có thể thành lập Ban điều phối, Văn phòng điều hành…).

Điều 6. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Thời hạn hợp đồng liên kết này là………. (tối đa 50 năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

Điều 7. Kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết, Hợp đồng này được thực hiện theo tiến độ sau:

1. Khởi công xây dựng trụ sở từ tháng thứ ……….. ………… ………………

2. Lắp đặt trang thiết bị từ tháng thứ ………. ………………… ……………….

3. Khánh thành ………… ………………. ……………………. ……………. ………..

4. Khai giảng ……….. ……………. …………………….. ……………….. …………

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của mỗi Bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

………….. …………….. …………….. ……………… ………….. ……………. ……. …… ……….

Điều 9. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết thỏa thuận về xử lý tài chính (lợi nhuận, các khoản lỗ) …….

………….. …………….. …………….. ……………… ………….. ……………. ……. …… ……….

Điều 10. Cam kết của các bên

Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về tài chính theo Nghị định 18 nếu hoạt động liên kết là hoạt động có thu.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng liên kết này có thể chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hoặc kết thúc trong các trường hợp sau:

………….. …………….. …………….. ……………… ………….. ……………. ……. …… ……….

(Mô tả chi tiết)

Điều 12. Thanh lý hợp đồng

Khi Hợp đồng liên kết hết hạn, các Bên thỏa thuận việc thanh lý tài sản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Bên trong Hợp đồng liên kết.

Điều 13. Pháp luật điều chỉnh

Mọi điều khoản khác có liên quan không được quy định cụ thể tại Hợp đồng liên kết này sẽ được các Bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

Điều 14. Sửa đổi hợp đồng

Hợp đồng liên kết có thể được sửa đổi, bổ sung sau khi đã thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên tham gia liên kết và phải được cơ quan cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết chuẩn y trước khi thực hiện.

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp giữa các Bên tham gia Hợp đồng liên kết hoặc phát sinh từ Hợp đồng trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải.

Trong trường hợp các Bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra……….. (ghi rõ tên và địa chỉ Tòa án hoặc tổ chức trọng tài).

Quyết định của……… (tổ chức ghi ở trên) là chung thẩm và các bên liên kết phải tuân theo.

Điều 16. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng liên kết này có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

Điều 17. Điều khoản chung

Hợp đồng liên kết này được ký ngày…… tháng…… năm…… tại….. gồm…… bản gốc bằng tiếng Việt Nam và bằng tiếng nước ngoài thông dụng.

Cả hai bản tiếng Việt và tiếng (nước ngoài thông dụng)…………….. đều có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện
Bên (các Bên) nước ngoài

(Ký và ghi rõ họ tên

Đại diện
Bên (các Bên) Việt Nam
Ký và ghi rõ họ tên

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng liên kết giáo dục/ liên kết đào tạo trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng liên kết giáo dục, liên kết đào tạo phải được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu của các bên tham gia hợp đồng. Hợp đồng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán

Mẫu Hợp đồng hợp tác ba bên theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng liên doanh theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Mẫu Hợp đồng ngoại thương mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán/ tặng cho doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Mẫu Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền

Mẫu Hợp đồng phân phối sản phẩm, hàng hoá

Mẫu Hợp đồng liên kết giáo dục

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *