Mẫu Hợp đồng ngoại thương mới nhất

Mẫu Hợp đồng ngoại thương (hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế) được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định mới nhất của pháp luật.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Ngoai Thuong Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng ngoại thương theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng ngoại thương theo quy định mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG
Về việc ………. ……… ………

Số: …../HĐĐL/202.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ………………. ………………, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN MUA : CÔNG TY CỔ PHẦN ….

Mã số doanh nghiệp : …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày …., thay đổi lần thứ chín ngày …… .……… ……… …… … … ………

Địa chỉ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … . ……….. ………..

Điện thoại : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ……….. ………

Được đại diện bởi : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … . …………..

Chức vụ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ………….. ……..

Tài khoản ngân hàng : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … .

Theo giấy Giấy Ủy quyền số …… …. ngày …… … ….. của Tổng Giám đốc Công ty …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … .(nếu có).

BÊN BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN ….

Mã số doanh nghiệp : …. do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày …., thay đổi lần thứ chín ngày …… .……… ……… …… … … ………

Địa chỉ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … . ……….. ………..

Điện thoại : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ……….. ………

Được đại diện bởi : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … . …………..

Chức vụ : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … ………….. ……..

Tài khoản ngân hàng : …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … .

Theo giấy Giấy Ủy quyền số …… …. ngày …… … ….. của Tổng Giám đốc Công ty …… ……… ……… …… ……… …… …… …… … … .(nếu có).

Vì BÊN BÁN trong phạm vi trách nhiệm cung cấp ………… ………… …….. và các dịch vụ có liên quan.

Vì BÊN MUA muốn mua và BÊN Bán muốn bán những Hàng Cung Cấp và Dịch Vụ và hai bên muốn định nghĩa những cách thức và điều kiện mua bán của Hàng Cung Cấp và Dịch Vụ.

Nên sau đây, hai bên, dưới sự đồng ý song phương, cùng thỏa thuận với nhau những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

Trong hợp đồng này, các khái niệm dưới đây sẽ được định nghĩa như sau, nếu không có các quy định khác:

1.1. “Tài Liệu Liên Quan” được hiểu là sách hướng dẫn vận hành và các tài liệu in khác được liệt kê trong chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm sách chỉ dẫn cho người sử dụng, sách chỉ dẫn lập trình, sách chỉ dẫn sửa đổi, bản vẽ, sơ đồ và bản kê phần mềm dùng để hỗ trợ hoặc bổ sung cho việc hiểu rõ hoặc ứng dụng phần mềm.
1.2. “ Giá Trị Hợp Đồng” Là tổng giá trị Bên Mua phải trả cho Bên Bán hoàn tất nghĩa vụ trong hợp đồng của mình một cách đầy đủ và trọn vẹn, nhưng không bao gồm lãi suất phát sinh do thanh toán chậm (nếu có) và bất cứ hình thức tiền phạt nào.
1.3. “Bảng Giá” là bảng tổng kết giá và bảng giá chi tiết cho “Hàng cung cấp” theo hợp đồng và được định nghĩa dưới đây.
1.4. “ Hàng Cung Cấp” bao gồm thiết bị, hàng hóa, vật tư hoặc phụ kiện hay linh kiện được Bên Bán cung cấp cho Bên Mua hoặc người được ủy quyền của Bên Mua theo hợp đồng.
1.5. “ Giá hàng Cung Cấp” là tổng giá trị của “ Hàng Cung Cấp” ghi trong hợp đồng nhưng không bao gồm lãi suất phát sinh do thanh toán chậm (nếu có) và bất cứ hình thức tiền phạt hay khiếu nại nào.
1.6. “ Last Major Shipment” “ Giao Hàng chủ yếu/chính Cuối Cùng” có nghĩa là 100% thiết bị chủ yếu/chính đã được giao.
……… …………… ………… ………… ……… …… …………… …………… … …

ĐIỀU 2: PHẠM VI HỢP ĐỒNG

2.1 Trách nhiệm của Bên Bán

Bên Bán sẽ cung cấp và giao vật tư thiết bị bao gồm: ……….. ………. ……. như đã liệt kê ở Danh mục vật tư Hợp Đồng này (Phụ lục….) CIF………. ………. cảng theo INCOTERMS 2010.

– Tên hàng: ………… ……… ………… ………… ……… …….
– Nhà sản xuất: …… ……… ………… ……… ……… ………..
– Nhà cung cấp: … ………… ……… ………… ……… ……….
– Số lượng và số chế tạo hàng hóa: …… ………… ……….
– Chất lượng: …… ………… ………… …… ……… ………….
– Xuất xứ nguồn gốc: … …………… ……… ……… ………..
– Đóng gói: …… ……… ………… ………… ………… ……….
– Giá cả: …… ……… ………… ………… ………… …… ……..
– Mã hiệu: …… ……… …………… ………… ……… …………

2.2. Trách nhiệm của bên Mua:
……… …………… ………… ………… ……… …… …………… ………… 

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Tổng giá trị hợp đồng là:……………..CIF Hải Phòng (Bằng chữ…………………………………), trong đó:
Giá trị (vật tư) thiết bị: ……………… … ………… …… …….
Giá dịch vụ: ………… ………… ………… ……… ……………
Tổng giá trị của hợp đồng được áp dụng cho các chủng loại và số lượng vật tư/ thiết bị và dịch vụ được liệt kê trong bản tổng kết Giá ở phụ lục … và danh mục vật tư ở Phụ lục …..
1 ……… …………… ………… ………… ……… …… …………… ………
2 ……… …………… ………… ………… ……… …… …………… …………

ĐIỀU 4: ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG

– Cảng xếp hàng: ………… ……… ……… ……… ……………
– Cảng đích: …… ………… ………… …… …………… ………
– Thời gian giao hàng: …. ngày kể từ ngày bên bán nhận được L/C
– Giao hàng từng phần: Được phép
– Chuyển tải: Không được phép
– Thông báo trước khi giao hàng: Trong vòng ( ngày) trước ngày tầu rời Cảng xếp hàng theo dự kiến, Bên bán phải thông báo cho bên mua bằng Fax với nội dung sau: Số hợp đồng, số L/C, tên hàng, số lượng hàng, giá trị hàng, thời gian dự kiến tầu dời cảng.
– Thông báo giao hàng: Trong vòng ………… ngày làm việc tính từ khi tầu dời cảng (được hiểu là ngày ký phát vận đơn), Bên bán phải thông báo cho bên mua bằng Fax với nội dung sau: Số hợp đồng, số L/C, tên hàng, số lượng, số kiện, trọng lượng và kích thước từng kiện. Tổng trọng lượng, giá trị hóa đơn, Tên tầu, cơ và quốc tịch tầu, số vận đơn, thời gian dự kiến tầu tới đích.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ.

ĐIỀU 6: THUÊ TÀU

Bên bán cam kết rằng ký hợp đồng thuê tầu của các chủ tầu có uy tín trên thị trường, đối với tầu biển đủ tiêu chuẩn đi biển Quốc tế, tuổi tầu không quá ……….. Trong hợp đồng thuê tầu thể hiện rõ cước phí đã trả trước, chủ tầu (người chuyên chở) chịu mọi trách nhiệm về hàng hóa kể từ khi hàng được bốc qua lan can tàu.

ĐIỀU 7: BẢO HIỂM

Hàng hóa phải được bảo hiểm bởi một công ty bảo hiểm được thành lập một cách hợp pháp và có khả năng bảo hiểm mọi rủi ro đối với hàng hóa.
Rủi ro được bảo hiểm: Mọi rủi ro mất mát vật chất hoặc thiệt hại do các yếu tố bên ngoài gây ra và bao gồm cả rủi ro chiến tranh bạo động, bạo loạn và nổi loại dân sự (đối với các nước có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo động, bạo loạn cao cần yêu cầu các loại bảo hiểm này)
Thời gian bảo hiểm: …… ………… …………… …… ……… nhưng bao gồm cả chuyển tải (nếu có.

ĐIỀU 8: KIỂM TRA HÀNG HÓA

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ.

ĐIỀU 9: BẢO HÀNH

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ.

ĐIỀU 10: BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ.

ĐIỀU 11: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ.

ĐIỀU 12: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ/ PHẠT GIAO HÀNG HÀNG CHẬM

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ.

ĐIỀU 13: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ.

ĐIỀU 14: SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG

Bất kỳ một sự sửa đổi hay bổ sung hợp đồng sẽ chỉ có giá trị nếu như được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký vào văn bản sửa đổi, bổ sung. Văn bản sửa đổi, bổ sung này sẽ là một phần không tách rời của hợp đồng.Tiếng Anh và Tiếng Việt sẽ được sử dụng trong tất cả các giao dịch, thông tin liên lạc giữa hai bên.

ĐIỀU 15: TRỌNG TÀI KINH TẾ

Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ.

ĐIỀU 16: LUẬT ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

Luật điều chỉnh hợp đồng sẽ là luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ĐIỀU 17: KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

Bên Bán không được phép chuyển nhượng một phần hay toàn bộ hợp đồng trực tiếp hay gián tiếp mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Mua. Trong trường hợp có sự đồng ý của hai bên, từng điểm, hay nhiều điểm, của hợp đồng sẽ được chuyển nhượng một cách hợp pháp, phần còn lại không thay đổi.

ĐIỀU 18: NGÔN NGỮ VÀ HỆ THỐNG ĐO

18.1. Tất cả giao dịch, liên lạc giữa hai bên bao gồm thông báo, yêu cầu, thỏa thuận, chào hàng hay đề nghị sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tất cả các bản vẽ, mô tả kỹ thuật, báo cáo hay các tài liệu khác sẽ được soạn thảo bằng tiếng Anh. Hợp đồng được lập bằng cả tiếng Anh và Tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, nếu có sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Việt làm chuẩn.
18.2. Tất cả các tài liệu kèm theo hợp đồng sẽ theo hệ thống ……….. và ngày là ngày dương lịch, ngoại trừ có các quy định khác.

ĐIỀU 19: TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng giữa hai bên bao gồm các điều khoản được ghi trong bản hợp đồng này và các phụ lục đính kèm theo sau đây:

– Phụ lục ………… ……… ………… …………… …………

Các điều khoản và điều kiện cùng tất cả các phụ lục đính kèm tạo nên một bộ hợp đồng giữa Bên Mua và Bên Bán

Dưới đây, Bên Mua và bên bán thảo ra …… ….. bản hợp đồng gốc được ký bởi đại diện sau. Mỗi bên sẽ giữ ………. bản gốc ……..

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên

BÊN B

Ký và ghi rõ họ tên

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu hợp đồng ngoại thương (Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế) trên đây được soạn thảo căn cứ theo các quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung quy định.

Về hình thức, hợp đồng ngoại thương nên được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu đầy đủ của các bên tham gia hợp đồng.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Mẫu Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng đại lý bán đấu giá cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán

Mẫu Hợp đồng hợp tác ba bên theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng liên doanh theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất

Mẫu Hợp đồng ngoại thương mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *