Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản công theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản công được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định của pháp luật mới nhất.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Mua Ban Tai San Cong Theo Quy Dinh Moi Nhat Hang Luat Alegal

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản công theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản công theo quy định mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN CÔNG
Số …………/HĐ

  • Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;
  • Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
  • Căn cứ Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
   Căn cứ Quyết định số …. ngày …. của ……… ….. về việc …… ………;
  • Căn cứ kết quả bán đấu giá/ bán niêm yết giá/ bán chỉ định tài sản … ……..;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ….. ………….. …….. ………., Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN BÁN TÀI SẢN CÔNG:

Tên công ty/ đơn vị : …… … ………… ……  …… ……… ……. ……. .
Giấy chứng nhận DN:….  …..… …………. …….. ……… ………… .
Đại diện bởi Ông (Bà):……. ……… …….. … Chức vụ: ………… ………. ………. …
Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số……(nếu có).
Số CMND (hộ chiếu): ….. ………… . ……..cấp ngày: ….. /….. /……., tại …… … ..
Địa chỉ: …… ……………. ………………. …………. …………. …………. ………… …. ….
Điện thoại Công ty: ….. ……… ………….. ….. …. Fax: ………… …. ….. …….. ………
Số tài khoản:  ……. …… ………. ……… …….. tại Ngân hàng: ……….. ……. …… ….

BÊN MUA TÀI SẢN CÔNG:

Ông (bà): …….. ….. …. …… …………….. ……… …… ……. …….. ……….  …… ……. ……. 
Số CMND (hộ chiếu): ……. ………. ……. …. cấp ngày ….. ./……. /….., tại ….. …..
Hộ khẩu thường trú: …….. ………… ………… ………… ………… ………… ……. ……
Địa chỉ liên hệ: ……. ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……..
Điện thoại: ….. …….. ……… ………  .. Fax (nếu có) …. ………. ……. ….. ….
Số tài khoản (nếu có): …. …… …….. ……… tại Ngân hàng: ……. …….. ……… …..

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán tài sản công với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. TÀI SẢN MUA BÁN

1. Chủng loại tài sản.

………… …………. ……….. ………… ………… ………….. ………….. ……….. …….

2. Số lượng tài sản.

……….. ……… ……. ………. …………. ………….. …………. ………… ………. ……

ĐIỀU 2. GIÁ MUA BÁN TÀI SẢN

Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …… ……….. đồng (bằng chữ: …… …… ……… …… ……. đồng Việt Nam), cụ thể: (giá bán tài sản tương ứng với từng loại tài sản tại Điều 1 của Hợp đồng).

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

1. Phương thức thanh toán

2. Thời hạn thanh toán:

a) Bên mua có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho bên bán chậm nhất là ngày ….. tháng …. năm …..;

b) Quá thời hạn quy định tại khoản a mà bên mua chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì bên mua phải chịu khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số tiền còn thiếu.

ĐIỀU 4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIAO, NHẬN TÀI SẢN

1. Thời gian giao, nhận tài sản

2. Địa điểm giao, nhận tài sản.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán:

– Bàn giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu có) cho bên mua đúng thời hạn, địa điểm quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

– Phối hợp với Bên mua thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

– Quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua:

– Thanh toán tiền mua tài sản cho Bên bán đúng thời hạn quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

– Thực hiện đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật và nộp các khoản thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản theo Hợp đồng này thuộc trách nhiệm của Bên mua theo quy định của pháp luật.

– Quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

ĐIỀU 6. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên mua và bên bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên bán cam đoan:

1.1. Những thông tin về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sản không có tranh chấp;
b) Tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên mua cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 7. XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN MUA KHÔNG MUA TÀI SẢN SAU KHI ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG

Trường hợp bên mua không nhận tài sản sau khi đã thanh toán hoặc không thanh toán thì được xử lý như sau:

1. Tài sản và khoản tiền đặt trước của bên mua thuộc về bên bán trong trường hợp bên mua không thanh toán.

2. Tài sản và số tiền đã thanh toán (bao gồm khoản tiền đặt trước) thuộc về bên bán trong trường hợp bên mua đã thanh toán nhưng không nhận tài sản.

ĐIỀU 8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.
2. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Các cam kết khác.

ĐIỀU 9. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

(Các thỏa thuận trong hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật).
1. … …… ……… ……… …… …….
2. …… …… ……  …… … …… …..

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… …… ……… ……… …………… ………… … …………
2. Hợp đồng này có thời hạn là …… năm và có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết. Hợp đồng này có …. trang được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi cơ quan quản lý nhà ở để theo dõi, quản lý./.

BÊN MUA TÀI SẢN

                (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÁN TÀI SẢN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013, Hợp đồng mua bán tài sản công nếu có đối tượng là quyền sử dụng đất thì bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Về hình thức, hợp đồng mua bán tài sản công phải được lập thành văn bản, có chữ ký và đóng dấu đầy đủ của các bên.

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản công trên đây được soạn thảo theo các quy định mới nhất của Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan, có đầy đủ các nội dung theo quy định. 

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng một phần nhà ở mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu hợp đồng cho mượn nhà ở chuẩn công chứng

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở xã hội mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản công mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *