Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội được các Luật sư của Hãng luật Alegal biên soạn và chỉnh sửa theo quy định của pháp luật mới nhất.

Kính gửi quý khách hàng tham khảo và sử dụng.

Mau Hop Dong Mua Ban Nha O Xa Hoi Theo Quy Dinh Moi Nhat

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở xã hội theo quy định mới nhất

1. Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI
Số …………/HĐ

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  • Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai;
  • căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;
  • Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
  • Căn cứ Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng;
  • Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
  • Căn cứ đơn đề nghị mua nhà ở xã hội của ông (bà)……..đề ngày … … tháng …… ..…năm  ……
  • Căn cứ ……. …….. …….. …….. …….. …….. …….. ……… ……… …… ….,

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021 (Ngày … tháng … năm hai nghìn không trăm hai mốt). Tại ….. ………….. …….. ………., Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán):

Công ty hoặc chủ hộ đầu tư: …… … ………… ……  …… ……… ……. ……. .
Giấy chứng nhận đầu tư số:….  …..… …………. …….. ……… ………… .
Đại diện bởi Ông (Bà):……. ……… …….. … Chức vụ: ………… ………. ………. …
Theo giấy ủy quyền (văn bản ủy quyền) số……(nếu có).
Số CMND (hộ chiếu): ….. ………… . ……..cấp ngày: ….. /….. /……., tại …… … ..
Địa chỉ: …… ……………. ………………. …………. …………. …………. ………… …. ….
Điện thoại Công ty: ….. ……… ………….. ….. …. Fax: ………… …. ….. …….. ………
Số tài khoản:  ……. …… ………. ……… …….. tại Ngân hàng: ……….. ……. …… ….

BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua):

Ông (bà): …….. ….. …. …… …………….. ……… …….. là đại diện cho các thành viên có tên trong phụ lục số 01 đính kèm theo hợp đồng này.
Số CMND (hộ chiếu): ……. ………. ……. …. cấp ngày ….. ./……. /….., tại ….. …..
Hộ khẩu thường trú: …….. ………… ………… ………… ………… ………… ……. ……
Địa chỉ liên hệ: ……. ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……..
Điện thoại: ….. …….. ……… ………  .. Fax (nếu có) …. ………. ……. ….. ….
Số tài khoản (nếu có): …. …… …….. ……… tại Ngân hàng: ……. …….. ……… …..

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NHÀ Ở XÃ HỘI MUA BÁN

1. Loại nhà ở :. ………… …….. ……….. …………. ……………… ………. ………. …..
2. Địa chỉ nhà ở :. …………….. …… ………. …………… …………… …………….. ….
3. Diện tích sàn xây dựng nhà ở: ….. ……… …m2
4. Diện tích sử dụng nhà ở là: ….. ……… m2. (được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở)
Hai bên nhất trí rằng, diện tích ghi tại Khoản 4 Điều này chỉ là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao nhà ở (tối đa không quá 5%). 
5. Năm hoàn thành việc xây dựng (ghi năm hoàn thành việc xây dựng): ……… …….
6. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: …….. ………… …………. ……
7. Đặc điểm về đất xây dựng nhà ở nêu tại Khoản 1 Điều này:
a) Thửa đất số:. …….. ……. hoặc ô số: …… …. …….. hoặc lô số: ……… ……….
b) Tờ bản đồ số: ……… ……. ………… ….. …… do cơ quan …….. ……… …..l ập;
c) Diện tích đất sử dụng chung: ….. ……. …… m2 .
d) Diện tích đất dụng riêng: ……… … m2
Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận): ………. ………. ………..

ĐIỀU 2. GIÁ BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá bán nhà ở đối với căn hộ nhà ở chung cư được tính theo công thức lấy đơn giá 01 m2 sử dụng nhà ở (x) với tổng diện tích sử dụng nhà ở mua bán, cụ thể là:…………m2 sử dụng (x)……..đồng/1m2 sử dụng =……..đồng. (Bằng chữ: ……….. …….. ………).
Giá bán này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT (nếu bên bán thuộc diện phải nộp thuế VAT).
2. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng)……………………………
Thời điểm xác định Bên Mua đã thanh toán tiền là thời điểm Bên Bán xuất phiếu thu về khoản tiền đã nhận thanh toán của Bên Mua hoặc số tiền chuyển khoản đã ghi có vào tài khoản của Bên Bán.
3. Thời hạn thanh toán
ĐIỀU 3. CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

1. Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và sử dụng đúng các vật liệu xây dựng mà hai bên đã cam kết trong hợp đồng này.
2. Tiến độ xây dựng: Hai bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng tiến độ thỏa thuận dưới đây: (chỉ thỏa thuận trong trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai):
a) Giai đoạn 1: …… ………… …………… ……… ……… ………… ……
b) Giai đoạn 2: …… ……………… …………… ……… ……… …………
c) Giai đoạn 3: … …… ………… …………… …………… ………… ……
d)  …… ……………… ……… ………… ………… ……… ………….. ……… ….
3. Bên Bán phải thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở của Bên Mua theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

Quý khách xem đầy đủ ở mục Tải về

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

Quý khách xem đầy đủ ở mục Tải về

ĐIỀU 7. THỜI HẠN GIAO NHẬN NHÀ Ở

1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà ở kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà ở đó và giấy tờ pháp lý về nhà ở nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là……………ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ hoặc 95% (nếu huy động ứng trước của khách hàng) số tiền mua nhà ở (hoặc kể từ ngày hợp đồng này được ký kết). Việc bàn giao nhà ở phải lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của hai bên.
Việc bàn giao nhà ở có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định tại khoản này, nhưng không được chậm quá…….ngày, kể từ thời điểm đến hạn bàn giao căn nhà hoặc căn hộ cho Bên Mua; Bên Bán phải có văn bản thông báo cho Bên Mua biết lý do chậm bàn giao.
Trước ngày bàn giao nhà ở là….. ngày, Bên Bán phải gửi văn bản thông báo cho Bên Mua về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao.
2. Căn nhà hoặc căn hộ được bàn giao cho Bên Mua phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà các bên đã thỏa thuận theo hợp đồng.

ĐIỀU 8. BẢO HÀNH NHÀ Ở XÃ HỘI

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của pháp luật về Nhà ở.
2. Khi bàn giao nhà ở cho Bên Mua, Bên Bán phải thông báo và cung cấp cho Bên Mua 01 bản sao biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định của pháp luật xây dựng để các bên xác định thời điểm bảo hành nhà ở.

ĐIỀU 9. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Hai bên thoả thuận cụ thể các trách nhiệm (như phạt; tính lãi, mức lãi suất; phương thức thực hiện trách nhiệm….) do vi phạm hợp đồng trong các trường hợp Bên mua chậm thanh toán tiền mua nhà hoặc chậm nhận bàn giao nhà ở, Bên bán chậm bàn giao nhà ở….

ĐIỀU 10. CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Bên mua hoặc Bên bán không bị coi là vi phạm hợp đồng và không bị phạt vi phạm hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện đúng các nghĩa vụ được các bên thỏa thuận trong hợp đồng này do có sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự thay đổi quy định pháp luật và các trường hợp khác mà không phải do lỗi của các Bên gây ra.

ĐIỀU 11. CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Sau thời gian tối thiểu là 05 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội theo Hợp đồng đã ký thì người mua nhà ở xã hội được phép thực hiện đầy đủ các quyền của chủ sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về dân sự.

ĐIỀU 12. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1. Bên bán cam kết nhà ở nêu tại Điều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên bán và không thuộc diện bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật.
2. Bên mua cam kết đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về nhà ở.
3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên và phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.
4. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã quy định tại hợp đồng này.

ĐIỀU 13. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận các điều kiện và thời hạn chấm dứt.
2. Bên mua chậm trễ thanh toán tiền mua nhà quá …….ngày (hoặc tháng).
3. Bên bán chậm trễ bàn giao nhà ở quá…….ngày (hoặc tháng).
4. Các thoả thuận khác…………………………………………….

ĐIỀU 14. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …….. ………. ………….. ………….. ……… …… … ….

2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản, …. bản lưu tại cơ quan thuế, …. bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực (nếu có) và …. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

BÊN A

                (Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Một số lưu ý cho các bên

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội trên đây được soạn thảo theo các quy định mới nhất của Luật Đất đai và có đầy đủ các nội dung theo quy định. Quý khách vui lòng bấm vào mục Tải về để xem bản đầy đủ.

Hãng luật Alegal luôn nổ lực hết mình để mang đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với giá hoàn toàn miễn phí. Nếu quý khách sắp bước vào một giao dịch quan trọng, đừng ngần ngại tham khảo ý kiến của Luật sư trước khi thực hiện.

Trường hợp Quý khách hàng thắc mắc về bất kỳ vấn đề nào hoặc có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư Nhật theo SĐT 0898 485 485.

———————–

Xem thêm:

Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Hộ gia đình, cá nhân mới nhất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng một phần nhà ở mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư theo quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chuẩn công chứng mới nhất

Mẫu hợp đồng cho mượn nhà ở chuẩn công chứng

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội mới nhất

# Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *